Dokumentacja Pracownicza

Prowadzimy dokumentację pracowniczą .

Za Klienta wykonujemy wszystkie czynności Rejestracyjne czy wyrejestrowujące .  Zgłaszamy nowych pracowników do ZUS rozliczamy PITy prowadzimy całą dokumentację .

Po stronie Naszego Klienta należy jednak Pamiętać o :

Dokumentacja pracownicza musi być prowadzona w formie papierowej. Jeśli pracodawca przechowuje dokumenty w wersji elektronicznej, musi oprócz tego posiadać również tradycyjne kartoteki. Od kilku lat trwają prace w resortach pracy, cyfryzacji i gospodarki, które te przepisy mają zmienić. Póki co wciąż jednak papier jest jedyną dopuszczalną formą przechowywania akt osobowych pracownika.

 

Dokumenty pracownika należy archiwizować przez 50 lat od momentu ustania stosunku pracy. Po upływie tego okresu mogą zostać zniszczone. Tak długi okres ma dawać pewność, że w tym momencie pracownik będzie już emerytem. Jeśli pracodawca wcześniej ogłosi upadłość lub zostanie postawiony w stan likwidacji, musi wskazać inny podmiot, który zajmuje się przechowywaniem dokumentacji.

Przyjęcie pracownika do pracy – dokumentacja pracownicza

Przyjęcie pracownika do pracy wiąże się z powstaniem po obu stronach stosunku pracy obowiązków. Bardzo ważną rolę na etapie zatrudniania pracownika odgrywa dokumentacja pracownicza (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę, kwestionariusz osobowy dla pracownika, umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, zlecenie przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy, oświadczenie pracownika dla celów podatkowych PIT-2). »

W myśl wspomnianego rozporządzenia, oprócz akt osobowych pracodawca musi również prowadzić dla każdego pracownika z osobna:

  • dokumentację dotyczącą chorób zawodowych wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy  i świadczeń z tym związanych,
  • kartę ewidencji czasu pracy,
  • listę wypłacanego wynagrodzenia za pracę,
  • kartę ewidencyjną przydziału ubrań i butów roboczych, jeśli stanowisko wymaga ich używania.